Distrikt 45  -  Klub 165
Chartret den 1. september 2006

 
 

Esbjerg Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

NÆSTE MØDE
 
 
Næste møde nr. 12
Torsdag, den 10.juni 2021

Generalforsamling
m/kædeoverrækkelse mm.

 
-----------------------
Liste over telefonnumre og mailadresser på vore medlemmer finder du nemmest på den interne side (øverst til venstre).
 
 

MØDESTED
Mødested:  

 Restaurant Parken, (Vognsbølparken)  Søvej 9, 6700 Esbjerg (hvis ikke andet angives)
Mødetidspunkt:   
Den anden torsdag i hver måned, kl. 18.00 (hvis ikke andet angives)
Afbud:  
Senest dagen før kl. 12.00 
Ved "udemøder" senest 4 dage før mødet kl. 12.00, dvs. mandagen før mødet (hvis der ikke andet angives)

KOMMENDE MOEDER

VI STØTTER
I IW-året 2020-21 støtter vi Skyggebørn -

Jes Diges projekt og arbejde med børn
i sorg

Se her, hvad vi har støttet de andre år.

Hvert år laves en fælles indsamling fra alle Inner Wheel klubber
i Danmark - Årsindsamlingen.

Se Årsindsamlingen fra 1986  til nu.

 

Mødrehjælpen
InnerWheel Danmark har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen. De lokale InnerWheel klubber støtter naturligvis op om samarbejdet. Læs pressemeddelelse her.


 

Privatlivspolitik

Klubber i klubben
       
Bogklubben.
Bogklubben i Esbjerg IW Klub er åben for alle klubbens medlemmer.
"Tovholder": Esle Hagh og Hanne Reis


Om Bogklubben.

Læste bøger og møder.

 

ANDRE MØDER OG ARRANGEMENTER


Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde
dato bekendtgøres
senere

Aktivitetsudvalg 2020/2021:
Gerda, Birthe og Esther


Efterårsdistriktsmøde og landsmøde 2020:
Nyborg Strand, 4.oktober 2020
Arrangør: Svinninge IW
Lørdag = Distriktsmøde
Søndag = Landsmøde
AFLYST


Forårsdistriktsmøde og instruktionsmøde 2020:
Lørdag, den 21. marts 2020
Værtsklub: Århus Vestre IW

AFLYST 


   Ladywalk  2020.

Udsat til
Mandag, 14.septemberj 2020 i
Tarm kl. 18.30
AFLYST pga.coronaD. 45 Kædeoverrækkelse:


National kædeoverrækkelse 2020:

Ceromonien aflyst p.g.a. corono


IW Club Europea
Århus


Nordisk Rally
Et fælles arrangement for IW i de 5 nordiske lande.


Europæisk "Rally"


Venskabsdistrikt - Bulgarien,
Distrikt 45 har en venskabsklub/distrikt i Bulgarien. Man mødes hvert andet år i Danmark og Bulgarien. Alle Inner Wheel-medlemmer er velkomne til at deltage.

Convention 2021
I  Jaipur, Indien 

IW- GOLF


Distrikt 45´s golfmatch 2020
Oplysninger følger

DÅSERINGE og FRIMÆRKER
1.06.2016
seringe og frimærker
kan afleveres i normal arbejdstid hos
Ingelise Høgholm,
Dornen 4,
6715 Esbjerg N

Dåseringe

 

WEBMASTER

 


 


Inner Wheels Historie
Se IW´s historie.                                                                                            


Historien om INNER WHEEL ROSEN

  

Se Den røde rose                                                                                             

 


Historien om VENSKABETS LYS

 

Se  Venskabets lys                                                                         

  
 
 
KLUBVEDTÆGTER

Esbjerg Inner Wheel Klub
Distrikt 45, Dansk klub nr. 165


 Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016
Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017
 
 
§ 1
Navn og hjemsted
Stk.1. Klubbens navn er Esbjerg Inner Wheel klub.
Stk.2. Klubbens hjemsted er Esbjerg Kommune.

 § 2
Klubbens formål
Stk.1. Klubbens formål er: At fremme og styrke venskaber, at yde hjælp og støtte, at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt.
 
§ 3
Klubbens medlemskab af organisationer mv.
Stk.1. Esbjerg Inner Wheel Klub er en del af International Inner Wheel og derigennem Inner Wheel Danmark. Klubben tilhører distrikt 45 og er dansk klub nummer 165.
 
A. Klubben har 2 delegerede til distriktsmøder, 3 hvis der er mere end 50 medlemmer i klubben.
B. Klubben har 2 delegerede til Landsmødet, 3 hvis der er mere end 50 medlemmer i klubben.
C. Klubben har 1 delegeret til Convention, der vælges af klubbens medlemmer.
 
For at opnå stemmeret på landsmødet skal kontingent til Inner Wheel Danmark være indbetalt.
 
Stk.2. Klubbens præsident er altid delegeret ved distrikts- og landsmøde. Øvrige delegerede udpeges af bestyrelsen. Delegerede skal være nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlem. Medlemmer af distrikts- eller nationalbestyrelsen kan ikke være klubdelegerede. Bestyrelsen udpeger suppleanter for de delegerede.
Stk.3. Klubbens forslag til behandling på distrikts-, nationalbestyrelses-, landsmøde samt Convention sendes af bestyrelsen til distriktspræsidenten efter gældende retningslinjer. 
 Stk.4. Klubben kan indstille kandidater til poster i såvel distrikt-, national- som International ledelse efter behandling på et klubmøde, hvor skriftlig afstemning foretages ved almindelig stemmeflertal i henhold til gældende regler.
 Stk.5. Klubben er i alle forhold underlagt den til enhver tid gældende Constitution vedtaget på International Inner Wheels Convention, samt de til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer for Inner Wheel Danmark, distrikter og klubber og beslutninger vedtaget på Inner Wheel Danmarks landsmøde. Klubben har derudover mulighed for selv at fastsætte sine egne interne regler, når blot disse vedtægter overholdes.
Stk.6. Inner Wheel året går fra 1. juli - 30. juni.
 
§ 4
Medlemskreds og kontingent

Stk.1. Man kan kun være medlem af én klub.

Der findes følgende medlemskategorier:
A. Aktivt medlem.
 
Aktivt medlemskab kan opnås af følgende, der er fyldt 18 år:
- Kvinder relateret til Rotarianere eller tidligere Rotarianere.
- Kvinder relateret til Inner Wheel medlemmer eller tidligere Inner Wheel medlemmer.
- Kvinder, der er blevet inviteret som medlem, såfremt et flertal af klubbens medlemmer godkender dette. Det er op til den enkelte klub at fastsætte proceduren for optagelse af medlemmer under denne kategori.
 
Aktivt medlemskab skal være i den klub, der passer medlemmet bedst.

B. Aktivt æresmedlem.
 
En klub kan udnævne et aktivt medlem, som har gjort noget ekstraordinært for Inner Wheel, til æresmedlem. Klubben vil betale æresmedlemmets kontingent i det år, udnævnelsen finder sted, men derefter skal æresmedlemmet selv betale sit kontingent. Status som æresmedlem bevares på livstid, eller indtil hun forlader Inner Wheel.

Stk.2. Overflytning
Et aktivt medlem kan overføres til en hvilken som helst Inner Wheel klub, forudsat at de to klubber er enige.

Stk.3. Ophør af medlemskab
a. Aktivt medlemskab ophører, såfremt kontingent for IW-året ikke er betalt senest ved IW-årets udløb.
b. Når et medlem ikke længere kan fortsætte sit medlemskab på grund af sygdom eller svagelighed, kan udtrykket ”trådt tilbage” benyttes i stedet for udmeldt.
c. Eller ved eksklusion af alvorlige grunde, hvortil det pågældende medlem har ret til indsigelse. Beslutningen om at ekskludere et medlem kræver et stemmeflertal på 2/3 af klubmedlemmerne ved hemmelig afstemning, og resultatet fremsendes til distriktsbestyrelsen. Klubbestyrelsen skal senest 30 dage inden afstemningen orientere den pågældende person i et anbefalet brev, som sendes til den sidst kendte adresse. Ingen endelig beslutning kan tages uden forsøg på mægling mellem parterne. Et ekskluderet medlem kan ikke genindtræde i sin tidligere klub.
 
Stk.4. Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves af kassereren.
Medlemmer optaget i perioden 1. juli – 31. december betaler fuldt årskontingent, mens medlemmer optaget 1. januar – 31. maj betaler halvt årskontingent. Medlemmer optaget på juni mødet betaler først for det kommende år.
Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på refusion af medlemskontingent.
Ved overflytning til anden klub aftales evt. overførsel af kontingent med ny klub.
§5
Generalforsamling
Stk.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indkaldes i henhold til klubbens egne regler herom. Har klubben ingen regler herom, skal der indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail med følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Godkendelse af dagsorden.
c. Præsidentens beretning.
d. Godkendelse af regnskab/regnskabsorientering.
e. Fastsættelse af kontingent.
f. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.
 
Stk.3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, indsendes i henhold til klubbens egne regler herom. Har klubben ingen regler herom, skal de være præsidenten i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og revideret dagsorden udsendes via mail til medlemmerne senest 8 dage før mødet.
Stk.4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der har betalt klubkontingentet.
Stk.5. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis ét medlem kræver det. Ved lige stemmetal foretages lodtrækning, hvis det gælder personvalg, ellers er klubbestyrelsens afgørelse endelig. Afstemning ved fuldmagt eller pr. brev/mail modtaget senest 1 time før mødets start er tilladt. Brevstemmer skal være klubpræsidenten i hænde 3 dage før mødet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede. 
 Stk.6. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst 30% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav om dette.

§6
Klubbens daglige ledelse
Stk.1. Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der vælges inden udgangen af februar. Funktionsperioden er 1 år. Et medlem kan fungere i klubbestyrelsen i max. 6 fortløbende år. Klubbens medlemmer opstiller kandidater til bestyrelsen. Alle opstillede kandidater skal acceptere opstilling før valg.
Bestyrelsen består af højest 10 medlemmer, som skal dække følgende poster, der kan have de beskrevne opgaver:

A. Præsident
a. Skal have været vicepræsident.
b. Funktionsperiode 1 år.
c. Leder klub- og bestyrelsesmøder, kan være medlem af alle udvalg nedsat af bestyrelsen, leder klubbens arbejde og aktiviteter, er klubdelegeret, orienterer klubbens medlemmer om nyt fra eget distrikt og fra Inner Wheel Danmark samt fra International Inner Wheel.
d. Ved varigt fravær skal vice- eller pastpræsidenten overtage posten.

B. Vicepræsident
a. Funktionsperiode 1 år.
b. I tilfælde af varigt fravær skal klubben vælge en efterfølger.
c. Kan træde i præsidentens sted ved dennes varige fravær.

C. Pastpræsident/Extension organiser
a. Er stedfortræder for præsidenten ved dennes kortvarige fravær.
b. Kan træde i præsidentens sted ved dennes varige fravær.
c. Finder evt. nye medlemmer og organiserer nye medlemmers integration i klubben.

D. Sekretær
a. Funktionsperiode max 3 fortløbende år, men skal vælges årligt.
b. Skriver og udsender månedsbreve, bestyrelsesmødereferater og varetager klubbens korrespondance i samarbejde med præsidenten.
c. I tilfælde af varigt fravær udpeger bestyrelsen en efterfølger.

E. Kasserer
a. Funktionsperiode max 3 fortløbende år, men skal vælges årligt.
b. Varetager klubbens økonomi, aflægger revideret årsregnskab for klubbens medlemmer, indberetter optagelse, overflytning, dødsfald og udmeldelser af klubmedlemmer til medlemsregistret og distriktskassereren. 
c. I tilfælde af varigt fravær udpeger bestyrelsen en efterfølger.

F. International Service Organiser (ISO)
a. Funktionsperiode max 3 fortløbende år, men skal vælges årligt.
b. Varetager kontakt med venskabsklubber og fadderskaber.
c. Indberetter til DISO vedr. klubbens velgørenhedsarbejde og internationale kontakter.
d. Leverer stof til IWI via DISO.
e. Kan varetage klubbens PR-opgaver.
f. Orienterer om sit arbejde ved klubmøderne.
g. I tilfælde af varigt fravær udpeger bestyrelsen en efterfølger.

G. Klubmester
a. Funktionsperiode max 3 fortløbende år, men skal vælges årligt.
b. Varetager alt praktisk omkring møderne.
c. I tilfælde af varigt fravær udpeger bestyrelsen en efterfølger.

H. Øvrige bestyrelsesposter
a. Funktionsperiode 1 år, men kan genvælges.
b. Kan være f.eks. klubwebmaster.
 
Stk.2. Den nyvalgte bestyrelses sammensætning indberettes til distriktssekretæren senest 1. marts, hvorfor valgmøde skal være afholdt inden udgangen af februar måned.
Stk.3. Til løsning af specielle opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg eller udpege enkeltpersoner. Disse behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, men arbejder alle med reference til bestyrelsen og under ansvar for denne. jf. vejledningen for klubberne.
Stk.4. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger, klubbens interne regler, samt love og beslutninger vedtaget af International Inner Wheel, Inner Wheel Danmark samt klubbens distrikt.
Stk.5. Bestyrelsen afholder møde efter behov og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk.7. Præsidenten leder forhandlingerne, og i hendes fravær er det pastpræsidenten.

§ 7
Klubmøder
Klubmøder skal afholdes som aftalt mellem medlemmerne, sædvanligvis afholdes et klubmøde pr. måned, ferielukning er tilladt. Ekstraordinære møder kan med mindst 48 timers varsel indkaldes via mail af præsidenten, når mindst 30 % af medlemmerne kræver det.
Der træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  
 
§ 8
Regnskab og revision
Stk.1. Klubbens midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk.2. Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.
Stk.3. Revisorpåtegnet regnskab fremlægges så vidt muligt på generalforsamlingen eller senest inden udgangen af august måned til godkendelse af klubbens medlemmer.
Stk.4 Regnskabet skal underskrives af præsidenten og kassereren.

§ 9
Tegningsregler
Stk.1. Klubben tegnes af præsidenten og kassereren i forening eller ved en af disses forfald, af præsidenten eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk.2. Der meddeles prokura til kassereren til at foretage daglige disponeringer over klubbens bankkonto.

§ 10
Hæftelse
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubbens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§11
Vedtægtsændringer
Ændringsforslag til nærværende vedtægter kan stilles af klubber, distriktsbestyrelser og Inner Wheel Danmarks bestyrelse. Ændringsforslag skal være vedtaget på et klubmøde, et distriktsbestyrelsesmøde eller et bestyrelsesmøde i Inner Wheel Danmarks bestyrelse. Datoen for behandling og vedtagelse skal fremgå af forslaget. Klubbernes forslag skal sendes via distriktspræsidenten. Forslag skal være nationalpræsidenten i hænde senest 15.juli. Forslaget fremlægges derefter på landsmødet, vedtagelse kræver 2/3 flertal. De danske vedtægter skal derefter godkendes af International Inner Wheel.

§ 12
Deling af klub Vedtaget på landsmøde 170, 2.oktober 2016 / Ratificeret af IIWs Executive Committee 2017.2.27. 
 
Deling af klub skal først drøftes på et møde mellem klubbestyrelsen, pastdistriktspræsidenten og distriktspræsidenten. Hver klub skal som minimum bestå af 10 medlemmer.
a. Beslutning om deling af klub kan kun tages på generalforsamlingen eller på et ekstraordinært klubmøde, hvortil medlemmerne indkaldes i særskilt brev senest 14 dage før. Mindst 50 % af medlemmerne skal være til stede. Vedtagelse af deling af klub kræver 2/3 flertal af klubbens medlemmer. Afstemning ved fuldmagt eller pr. brev/mail er tilladt.
b. Pastdistriktspræsidenten og distriktspræsidenten skal være til stede på det endelige møde om deling.
c. Den oprindelige klub fortsætter indtil 30. juni. De nye klubber træder i funktion 1. juli.
d. Klubberne skal godkendes af International Inner Wheel, som udsteder nye charterbreve.
 
§ 13
Sammenlægning af klubber
Sammenlægning af to eller flere klubber skal først drøftes på et møde mellem klubbestyrelserne, pastdistriktspræsidenten og distriktspræsidenten.
a. Beslutning om sammenlægning af klubber kan kun tages på de respektive klubbers generalforsamling eller på ekstraordinære klubmøder, hvortil medlemmerne er indkaldt ved særskilt brev senest 14 dage før. Vedtagelse af sammenlægning kræver 2/3 flertal af hver klubs medlemmer. Afstemning ved fuldmagt eller pr. brev/mail er tilladt.
b. Den nye klub skal godkendes af International Inner Wheel, som udsteder et nyt charterbrev.
c. De oprindelige klubber fortsætter indtil 30. juni. Den nye klub træder i funktion 1. juli.
 
§14
Opløsning af klub
Opløsning af en klub skal først drøftes på et møde mellem klubbestyrelsen, pastdistriktspræsidenten og distriktspræsidenten.
a. Beslutning om opløsning af en klub kan kun tages på en generalforsamling eller et ekstraordinært klubmøde, hvortil medlemmerne er indkaldt ved særskilt brev senest 14 dage før. Vedtagelse af opløsning kræver 2/3 flertal af klubbens medlemmer. Afstemning ved fuldmagt eller pr. brev/mail er tilladt.
b. Efter vedtagelse af opløsning og når klubbens økonomiske forpligtelser er indfriet, skal der ved simpelt stemmeflertal tages stilling til anvendelse af klubbens formue.
c. Præsidentkæde, charterbrev, bestyrelsesprotokol og andre officielle papirer samt bannere skal afleveres til distriktssekretæren.
d. Ved opløsning af en klub har et Inner Wheel medlem krav på at blive medlem af den klub, hun ønsker.

 
Således vedtaget på Landsmødet den 2. oktober 2016.
Dirigentens navn og underskrift:

Vibeke Gamst
Aalborghus Inner Wheel Klub

                                                                ----------------------------------------------------

Således vedtaget på Generalforsamllingen i Esbjerg Inner Wheel Klub den 8. juni 2017.


Charlotte Nielsen                                                                Esther Ravn
Præsident                                                                               Dirigent
 

 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Rotaract
  YouTube
Opdateret: 15.11.2020
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS