Distrikt 45  -  Klub 165
Chartret den 1. september 2006

 
 

Esbjerg Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

NÆSTE MØDE
 
 
Næste møde nr. 12
Torsdag, den 10.juni 2021

Generalforsamling
m/kædeoverrækkelse mm.

 
-----------------------
Liste over telefonnumre og mailadresser på vore medlemmer finder du nemmest på den interne side (øverst til venstre).
 
 

MØDESTED
Mødested:  

 Restaurant Parken, (Vognsbølparken)  Søvej 9, 6700 Esbjerg (hvis ikke andet angives)
Mødetidspunkt:   
Den anden torsdag i hver måned, kl. 18.00 (hvis ikke andet angives)
Afbud:  
Senest dagen før kl. 12.00 
Ved "udemøder" senest 4 dage før mødet kl. 12.00, dvs. mandagen før mødet (hvis der ikke andet angives)

KOMMENDE MOEDER

VI STØTTER
I IW-året 2020-21 støtter vi Skyggebørn -

Jes Diges projekt og arbejde med børn
i sorg

Se her, hvad vi har støttet de andre år.

Hvert år laves en fælles indsamling fra alle Inner Wheel klubber
i Danmark - Årsindsamlingen.

Se Årsindsamlingen fra 1986  til nu.

 

Mødrehjælpen
InnerWheel Danmark har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen. De lokale InnerWheel klubber støtter naturligvis op om samarbejdet. Læs pressemeddelelse her.


 

Privatlivspolitik

Klubber i klubben
       
Bogklubben.
Bogklubben i Esbjerg IW Klub er åben for alle klubbens medlemmer.
"Tovholder": Esle Hagh og Hanne Reis


Om Bogklubben.

Læste bøger og møder.

 

ANDRE MØDER OG ARRANGEMENTER


Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde
dato bekendtgøres
senere

Aktivitetsudvalg 2020/2021:
Gerda, Birthe og Esther


Efterårsdistriktsmøde og landsmøde 2020:
Nyborg Strand, 4.oktober 2020
Arrangør: Svinninge IW
Lørdag = Distriktsmøde
Søndag = Landsmøde
AFLYST


Forårsdistriktsmøde og instruktionsmøde 2020:
Lørdag, den 21. marts 2020
Værtsklub: Århus Vestre IW

AFLYST 


   Ladywalk  2020.

Udsat til
Mandag, 14.septemberj 2020 i
Tarm kl. 18.30
AFLYST pga.coronaD. 45 Kædeoverrækkelse:


National kædeoverrækkelse 2020:

Ceromonien aflyst p.g.a. corono


IW Club Europea
Århus


Nordisk Rally
Et fælles arrangement for IW i de 5 nordiske lande.


Europæisk "Rally"


Venskabsdistrikt - Bulgarien,
Distrikt 45 har en venskabsklub/distrikt i Bulgarien. Man mødes hvert andet år i Danmark og Bulgarien. Alle Inner Wheel-medlemmer er velkomne til at deltage.

Convention 2021
I  Jaipur, Indien 

IW- GOLF


Distrikt 45´s golfmatch 2020
Oplysninger følger

DÅSERINGE og FRIMÆRKER
1.06.2016
seringe og frimærker
kan afleveres i normal arbejdstid hos
Ingelise Høgholm,
Dornen 4,
6715 Esbjerg N

Dåseringe

 

WEBMASTER

 


 


Inner Wheels Historie
Se IW´s historie.                                                                                            


Historien om INNER WHEEL ROSEN

  

Se Den røde rose                                                                                             

 


Historien om VENSKABETS LYS

 

Se  Venskabets lys                                                                         

 


IW-begreber  -  Forklaring på nogle af de udtryk, der ofte forekommer i Inner Wheel.

Det er altid svært som ny i klubben, at finde svar på alle de ord og begreber, der bruges på møderne mv.
Din mentor vil gerne hjælpe dig. Du må også meget gerne henvende dig til webmaster eller et andet medlem i klubben.

Vi håber, at  nedenstående forklaringer kan hjælpe dig.

Indholdsfortegnelse:
1. Klubmøde: a. program – b. Dagens digt – c. 3 minutter – d. Månedsbreve – e. Månedsbrev-gennemgang – f. Fødselsdagslotteri
2.
3.
Udemøder.
Bestyrelse
4. 2. Sekretær
5. ISO
6. Møde med Varde IW og distriktspræsidenten
7. IW-dagen
8. Instruktionsmøde
9. Distriktsmøde
10. Landsmøde
11 Convention
12 Årsindsamlingen
13 Dåseringe
 
 
  1. Klubmøde Klubmøder afholdes 1 gang hver måned - den anden torsdag i måneden (i juli måned er der ferie).
Møderne afholdes på restaurant Parken kl. 18.00, hvis ikke andet er angivet.
Præsidenten leder alle møder. Ved hendes fravær overtager pastpræsidenten (evt. vicepræsidenten).
                                              
a. Program for en klubaften.
-Velkomst
- Middag
- Evt. foredrag
- Pause og evt. afsked med ekstern foredragsholder
- Mødestart – venskabets lys tændes
- Sang
- Klubmeddelelser
- Dagens digt
- 3 minutter
- Gennemgang af månedsbreve
- Fødselsdagslotteri:
- Evt. emne til debat
- Næste møde
- Næste bestyrelsesmøde
- Næste møde i litteraturkredsen, kulturkredsen og andre ”klubber i klubben”
- Sang
- Godnat og tak for i aften.

De forskellige punkter er ikke altid i denne rækkefølge. Præsidenten kan bytte rundt, som hun ønsker, og evt. tilføje andre punkter.

b. Dagens digt.
På det månedlige klubmøde læser medlemmerne på skift et digt op. Medlemmet finder selv digtet. Der er ikke dagens digt ved udemøder.
Hvis man er forhindret i at afholde dagens digt, finder man selv den næste i rækken osv.(fremgår af hjemmesiden)

c. 3 minutter.
På det månedlige klubmøde fortæller medlemmerne på skift om et eller andet emne. Emnet vælges frit og kan f.eks. være en oplevelse, en god historie, en artikel i en avis osv. Der er ikke 3 min. ved udemøder.
Hvis man er forhindret i at afholde de 3 minutter, finder man selv den næste i rækken osv..(fremgår af hjemmesiden)

d. Månedsbreve.
Ved hvert klubmøde tager klubbens sekretær referat af mødet = månedsbrev. Månedsbrevet sendes ud pr. mail til alle klubbens medlemmer og evt. gæster. Månedsbrevet kan også ses på IW Danmarks hjemmeside (højre kolonne på hjemmesidens interne del).

e. Månedsbrevgennemgang
På det månedlige klubmøde fortæller medlemmerne på skift om, hvad de andre klubber i distriktet og landet laver. Medlemmet læser 10-15 månedsbreve (efter eget valg - findes på vor hjemmeside /interne del). Medlemmet fortæller så, hvad man har lavet i andre klubber, er der interessante foredragsholdere, er der nogle gode 3 min. osv. Måske læser hun en "3 min.", som hun synes er særlig god.
Hvis man er forhindret i at afholde gennemgang af månedsbreve, finder man selv den næste i rækken osv..(fremgår af hjemmesiden)

f. Fødselsdagslotteri.
Hvis et medlem har haft fødselsdag, køber hun en gave (50-75 kr.). Gaven medbringes til næste klubmøde, hvor der afholdes lotteri om gaven:
Er der 1-2 pakker koster det 10 kr. og  
           3-4 pakker koster 20 kr. og  
           5-6 pakker koster 30 kr. (osv.)
2. Udemøder Ved vore klubmøder mødes vi normalt på restaurant Parken. Hvis mødet foregår et andet sted, f.eks. som virksomhedsbesøg o. lign., kalder vi det ”udemøde”.
Vær venligst opmærksom på, at der ved udemøder vil der være andre frister for evt. afbud.
Ved "udemøder" udgår sange, dagens digt, 3 minutter, månedsbrevs gennemgang og fødselsdagslotteri.
3. Bestyrelse  IW-året går fra den 1. juli til den sidste juni. Hvert år ”vælges” en ny bestyrelse. Så vidt muligt skal der tages hensyn til rotationsprincippet. Se venligst vores klubs valgprocedure i de Interne regler, der findes på hjemmesiden. Bestyrelsen består af præsident, vicepræsident, pastpræsident, sekretærer, kasserer, ISO, klubmester og webmaster.
Bestyrelsen leder klubben og har møder jævnligt. Bestyrelsesreferater kan læses på hjemmesidens interne del.
4. 2. sekretær 2. sekretæren træder til som sekretær, hvis klubbens sekretær er forhindret i at deltage i et møde. 2. sekretæren er ikke medlem af bestyrelsen. 2. sekretær er ”normalt” den tidligere sekretær.
5. ISO International Service Organiser. ISO-bestyrelsesmedlemmet har ansvaret for klubbens internationale arbejde, varetager kontakten med venskabsklubber og fadderskaber. ISO står for indsamling af dåseringe, briller, frimærker mv.
ISO vil ligeledes have kontakten til DISO (distriktets ISO) vedr. artikler til IIW og Årsskriftet.
6. Møde med Varde IW og Distriktspræs. I oktober/november afholdes et fælles møde med Varde IW, hvor vi får besøg af Distrikt 45´s præsident. Varde IW (har mødedag på mandage) og Esbjerg IW (har mødedag på torsdage) skiftes til at arrangere møderne.
7. IW-dagen
den 10. januar
Helena Foster, der var verdenspræsident i 1969/70 foreslog, at man fejrede den 10. januar som ”World Inner Wheel Day” til erindring om den dag, moderklubben i Manchester antog navnet Inner Wheel.
Hvert år på denne dag (eller på den normale mødedag i januar) samles alle Inner Wheel klubber verden over i ønsket om at gøre et eller andet til glæde  og gavn for andre (pengeskabende aktivitet). 
Denne dag samler vi (normalt) penge ind, som klubben giver til et humanitært formål.
8. Instruktions-møde  Instruktionsmøde for bestyrelsesmedlemmer. I sær nye bestyrelses-medlemmer kan have glæde af at deltage i mødet.
Instruktionsmøde afholdes sammen med forårsdistriktsmødet. På mødet bliver nye/kommende klub-bestyrelser bliver orienteret om det kommende arbejde.
9. Distriktsmøde To gange om året mødes alle klubber i hvert Distrikt til et fælles møde.
Efterårs-distriktsmødet afholdes (lørdag)sammen med Landsmødet (søndag) den første weekend i oktober.
Forårs-distriktsmødet skal afholdes en lørdag mellem den 10. og den 25. marts.  
Mødet afholdes med skiftende værtsklub.
Indsendelsesfrist for forslag til dagsorden er den 1. december.
Klubben betaler for de 2 delegerede (normalt præsident og sekretær). 
Alle klubbens medlemmer er velkomne til at deltage, men det er for egen regning.
10. Landsmøde Landsmødet, dvs. fællesmøde for alle landets distrikter,og klubber, afholdes hvert år - altid den første weekend i oktober måned - på Nyborg Strand.
Samtidig er der også efterårs-distriktsmøde.
Kun på landsmødet kan der stemmes om ændringer af love.
Mødet afholdes med skiftende værtsdistrikt og værtsklub.
Forslag til punkter på distriktsmødets dagsorden skal sendes til distriktssekretæren inden den 1. maj. 

Klubben betaler for de 2 (normalt præsident og sekretær) delegeredes ophold og rejsen betales af distriktet.
Alle klubbens medlemmer er velkomne til at deltage i Distrikts- og Landsmøder, men det er for egen regning.
11. Convention Hvert 3. år afholdes et fælles møde for alle klubber i hele verden – Convention.
(I 2015 blev Convention afholdt i København og i 2018 bliver det afholdt i Melbourne, Australien). Hvert år udlodder distriktet nogle rejselegater, som klubben måske kan være heldig og vinde. Medlemmerne betaler ellers selve alle omkostninger i forbindelse med deltagelse.
12. Årsind-
samlingen.
Formålet med Årsindsamlingen er gennem obligatoriske og frivillige bidrag fra medlemmerne at yde støtte til forskningsmæssige, humanitære, sociale og andre samfundsmæssige opgaver, dog ikke til enkeltpersoner. Beløbets størrelse fastsættes hvert år på Landsmødet.
Udpegning af modtagere af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling gåt på skift mellem de 5 distrikter. Dvs. at klubberne i det distrikt, som den landsmødearrangerende klub tilhører, vælger modtageren af det aktuelle års indsamling.
Forslag til projekter kan indsendes til Distriktspræsidenten sammen med begrundelse, baggrundsinformation samt evt. web.adresse.
Rådet beslutter på møde i januar, hvilke 3 projekter, der skal sendes til afstemning i klubberne. Stemmeseddel udsendes til alle landets klubber.
På Forårsdistriktsmødet afleveres stemmesedlerne og det projekt, der får flest stemmer i landet, bliver næste års modtager.
Mindste beløb for indbetaling til Årsindsamlingen er p.t. 60 kr. (2017-2018) pr. medlem, der er registreret den 1. juli. 
I 2021 kan vi være med til at beslutte, hvilket projekt, der skal modtage donationen, da distrikt 45 (Samsø IW) skal arrangere Landsmødet på Nyborg Strand.
13. Dåseringe Esbjerg IW samler på dåseringe.Vi afleverer ringene hos et medlem af klubben – se venligst hjemmesiden).  Når der er samlet tilstrækkeligt mange ringe, sælges de til en skrothandler.
Alle beløb fra salg af dåseringe i hele Danmark sendes videre til et sygehus i Thailand - "The Prostheser Foundation". Se venligst hjemmesiden.
I Esbjerg IW opfordrer vi alle medlemmer at samle dåseringe. "Mange bække små, bliver til en stor å."

Kirsten Egelund Andersen startede projektet i Danmark i 2002 efter et besøg i Thailand, hvor hun blev opmærksom på, at de samlede dåseringe ind – og de brugte dem til et godt formål, – skruer og bolte og andre dele til kunstige ben- og armproteser.
Hun besluttede at det kunne blive et spændende projekt for hende at sætte i gang som nytiltrådt DISO (District International Service Organiser) i Inner Wheel regi – Dette blev en god opfølgning på ”The Prostheses Foundation”, som var startet i Thailand i august 1992 med H.R.H. The Princess Mother som protektor. I Foundation står bl.a, at det primært er fattige mennesker, der kan komme i betragtning, og dem er der mange af i Thailand. I nord er der mange, der mister ét eller begge ben pga. landminer, og i syd er det specielt på grund af slangebid de mister ben. Det er en katastrofe, hvis en far/familieforsørger mister det ene ben, da det jo ikke er muligt at arbejde i f.eks. rismarkerne, hvis man ikke er mobil.

 
Senest revideret 20.09.2017
 

 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Rotaract
  YouTube
Opdateret: 15.11.2020
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS